რა დგას თამბაქოს კონტროლის კანონის უკან?

TABULA: 2018 წლიდან თამბაქოს კონტროლის შესახებ კანონში ცვლილებები შევიდა. ცვლილებების თანახმად, გამკაცრდა თამბაქოს მოწევისა და რეალიზაციის არეალი, თამბაქოს კონტროლის სფეროს მარეგულირებელი კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტები, თამბაქოს ექსპორტი და იმპორტი. კანონში ასევე აღნიშნულია, რომ ცვლილებები ემსახურება „თამბაქოს კონტროლის შესახებ“ ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ჩარჩო კონვენციის ამოცანებისა და პრინციპების შესრულებას.“.

READ MORE

mm

About Yaël Ossowski

Yaël Ossowski is a journalist, activist, and writer. He's currently deputy director at the Consumer Choice Center, and senior development officer for Students For Liberty. He was previously a national investigative reporter and chief Spanish translator at Watchdog.org, and worked at newspapers and television stations across the country. He received a Master’s Degree in Philosophy, Politics, Economics (PPE) at the CEVRO Institute in Prague. Born in Québec and raised in the southern United States, he currently lives in Vienna, Austria.

Tsarizm: New Anti-Tobacco Measures Won’t Work In Georgia

TSARIZM: The Republic of Georgia is known internationally for its radical approach to policy and governance. But with the latest anti-tobacco measures in front of the Parliament, it risks to lose that reputation as quickly as it earned it.

READ MORE

mm

About Yaël Ossowski

Yaël Ossowski is a journalist, activist, and writer. He's currently deputy director at the Consumer Choice Center, and senior development officer for Students For Liberty. He was previously a national investigative reporter and chief Spanish translator at Watchdog.org, and worked at newspapers and television stations across the country. He received a Master’s Degree in Philosophy, Politics, Economics (PPE) at the CEVRO Institute in Prague. Born in Québec and raised in the southern United States, he currently lives in Vienna, Austria.