fbpx

Von Bill Wirtz

Η ευρωπαϊκή ένωση δηλώνει ότι είναι έτοιμη να ανταποδώσει τα νέα Δα & ässes γέ & θ & iges θ & θ &; × π & ässes π & ässes π & ässes π & ässes π θ &; igh δ & ässes π & ässes π & ässes π & ässes θ & ässes θ & π & igesses θ & π & τsig π & ässes θ & π & igesos θ & π & igesos θ & π & igesos θ & π & igesos π & π & igesos π & π & igesos π & π & igesos π & π & τsig π & ässes τ θ & πsig π & ässes τ θ &; π & iges π & πsigesse Τραμπ. Το να αφήσει όμως τον τραμπ να κερδίσει ”τον εμπορι & kgr; alt

Ο Τραμπ και οι δασμοί

Η αναφορά του ονolzerstόματος του τραμπ στις βρυξέλλες (την πρωτεύουσα της ευρωπαϊϊτττ & iges κ & ässes καλλλergive έ & ässes sich α & ässes κ & ässes sich α & ässes κ & ässes sich Etς Etwas 21 Ο ρίπτωση απληροφόρητος και στη χειρότερη κακόβουλος. Το αν αυτwor ναστοχασμού στην ευρώπη. Πολλά λέγονται για τους δασμούς που επιβάλλονται επί των ευρωπαϊκών προϊόντων, και η ρητορική των Βρυξελλών είναι πως οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησαν πρώτες τον εμπορικό πόλεμο, υποχρεώνοντας την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ανταπόδοση.

Το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν αυτή που εφάρμοσε πρώτη .

Στις 18 Ιανουαρίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε μια εντολή διαπραγμάτευσης για τις εμπορικές συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Βρυξέλλες ανακοίνωσαν ότι κάθε νέο μέτρο δασμών που θα λαμβάνεται από την Ουάσινγκτον, θα αντιμετωπίζεται με επιβολή ανταποδοτικών δασμών στην Ευρώπη.

Η επίτροπος εμπορίου της εε Cecilia Malmström προειδοποίησε αως αν τραμπ α & & Dgr; αοφασenken ντ & τ & iges σ & iges ses σ & iges ses σ & iges ses σ & iges ses σ & iges ses σ & iges ses σ & iges τ & iges τ & iges ses τ & iges τ &vor τ &; υμε προχωρήσει την εσωτερική μας προετοιles ασία ώστε να ανταποδώσουμε. Αν συμβεί αυτό είμαστε έτοιμοι, και θα έχει ένα ι & atorεaren απ & bgr; αβέέέέέ & iges ύ & iges α & atorisches α & ässes απ & ässes απ & ässes απ & ässes απ & ässes απ & ässes απ & ässes α & ässes α & ässes α & ässes α & ässes α & ässes δ & ässes δ & ässes δ & ässes δ & ässes δ & ässes δρ & ässes δ & ässes δρ & ässes δ & ässes δ & ässes δρ & ässes δρ & ässes δ & ässes α & ässes α & ässes α & ässes α & ässes α & ässes;

Ο ρόλος των τροφίμων

Κατά το διάστημα 2010-2014, οι ΗΠΑ και η ΕΕ διαπραγματεύτηκαν τη Διατλαντική Εμπορική και Επενδυτική Σχέση (Transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft – ΤΤΙΡ). Οι διαπραγματεύσεις τερματίστηκαν μετά από έντονες διαμαρτυρίες στην Ευρώπη που πίεσαν τις Βρυξέλλες να διακόψουν τις συνομιλίες. Καταστροφολ schönes ακτιβιστές εναντίον της ελευθερίας του εμπορίου προgal εεπ &erg; έ & iges π & iges π & iges π & iges π & iges π & iges π & iges α & iges α & iges έ & iges έ & iges iges α & halt έrig έ &erging έέ &INig έ & α & halt έrig έ &ergos έέ &ergos τέ &ergos τrig τα &INig γωγής αγαθών απomat τις ηνωμένες πολιτείες, όπως τροφίμων γενετικών μεταλαγμέ & ässes γε & ässes ών μεν.

Η εισαγωγή όμως τροφίμων που παρήχθησαν βάσει διαφορετικών προτύύ & ässes δ & ässes δ & ässes δ & ässes δ & ässes δ & ässes δ & ässes δ & ässes δ & ässes δ & ässes δ & ässes δ & ässes δ & ässes δ & ässes δ & ässes δ & ässes δ & ässes δ & τ &; δτ & iges δ & τ & iges δ δ &; ττ & iges δ δ &; τ τ &; τ τ &; δτ & iges δ & μ; ιστο τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Εφόσον οι καταναλωτές γνωρίζουν την προέλευση των προϊόντων, η αμοιβαία αναγνώριση των προτύπων δεν απειλεί την νομοθεσία κανενός μέρους.

Μια έκθεση της Foodwatch, μιας γερμανικής ΜΚΟ που υποτίθεται ότι υπερασπίζεται τους καταναλωτές, αντιμετωπίζει ομοίως την ιδέα του ελεύθερου εμπορίου με περιφρόνηση. Αυτό καταφαrift υν:

„Το 2001, το Μεξικό εισήγαγε έναν φόρο επί όλων των αναψυκτικών που χρησ ιμοποιούν γλυκαντικά εκτός της ζάχαρης από ζαχαροκάλαμο (πχ με ζάχαρη από τ ... ή σταριού). Η εξαίρεση των αναψυκτικών που χρησιμοποιούν ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο προστάτευσε την παραγωγή ζαχαροκάλαμου της χώρας”.

Στη συνέχεια, εξηγούν ότι αυτού του είδους οι φόροι απειλούνται από τους εμπορικούς κανόνες του ΠΟΕ και ότι οι λομπίστες του κλάδου αντιτάσσονται σ' αυτούς υποστηρίζοντας ότι αποτελούν “μια μορφή εμπορικής αρνητικής διάκρισης”. Η εε βεβαίως είναι γνωστή για τις πρακτικές εμπορικής διάρρισης που εφαρsetz ης παραγωγών, όπief es τη διαβόητη απαγόρευση του βοδινού κρέατος που έχει υποστεί επεξεργασία με την ορμόνη 17β-οιστ ραδιόλη. Αυτού του είδους ο γεωργικός προστατευτισμός είναι πάντα ένα μείζον διαφιλονικούμενο σημείο στις εμπορικές διαπραγματεύσεις, οπότε είναι σίγουρα παράδοξο να αναδεικνύεται από τους ακτιβιστές εναντίον του εμπορίου.

Es κατά τη συνέντευξη τύπου της Foodwatch: „Το συμπέρασμά μας είναι ότι λόγω αυτών των Συμφωνιών Ελεύθερου Εμπορίο υ, το εμπόριο τροφίμων όντως πιθανότατα θα αυξηθεί και μαζί μ' αυτό θα αυξηθού ν και οι κίνδυνοι για τους καταναλωτές και το περιβάλλον“.

Ξεχάστε τις ανησυχίες για τη δημοκρατία, τις δικαστικές διαδικασα & α; έ Möbel Για ποιον ακριβώς „κίνδυνο για τους καταναλωτές“ μιλάμε; Τον κίνδυνο των περισσότερων επιλογών; Και σε ποιον ακριβώς „κίνδυνο“ εκθέτουμε τους παραγωγούς της Νότιας Αμε ρικής; .

Να αφήσουμε τον τραμπ να „κερδίσει“, αψηφώντας τους ακτιβιστές που αντappern

Τι θα χρειαζ sich Ουσιαστικά, ο Τραμπ υποστηρίζει την εξάλειψη όλων των δασμολογικών και μη δασμολογικών φραγμών. Το μament που χρειάζεται να κάνει η ευρωπαϊκή ένωση είναι να πει στον τραμπ έέ & iges κ ν & iges α στ &; ντ & iges αν &; ντ & iges ν ν & iges αGαι ν & τ pferiges α & τ; ν & iges α & τ; ν & iges α & iges αG & τ; α που εισή & αγε στο παρελθόν. Αυτό θα ανοίetter τι την αγορά προσφέροντας φθηνότερα προϊϊντα στους ευρωπαenken κ & σέ & iges κ & ει & ässes κ & ässes θ & ässes θ & ässes θ & ässes θ & ässes θ & ässes θ & ässes θ & ässes θ & εgra & θ & irm ses κ & ässes θ & θ & ässes θ & θ & ässes θ & θ & ässes θ & θ & ässes θ & θ & achsiges θ & langes θ & langes θ & langes θ & langes θ & langes θ & langes κ & langes κ & langes κ & langes κ & langes κ & langes κ & langes κ & langes κ & langes κ & langes εγγίσει τον στόχο του μιας βάσης μηδενικών Δασμών.

. ίδιο βαθμό πολιτικοποιημένη στις Βρυξέλλες όσο και σε μια πολιτική συγκ έντρωση του Τραμπ. . ο εμπορικός πόλεμος, έχετε κατά νου ότι κι εδώ στη Γηραιά Ήπειρο, η κατάσταση δεν είναι στην πραγματικότητα καλύτερη.

Ο Bill Wirtz είναι Young Voices Advocate και εργάζεται ως αναλυτής πολιτικών στο Consumer Choice Center.

Aktie

Folgen:

Weitere Beiträge

Abonniere unseren Newsletter

Scrolle nach oben
de_DEDE