fbpx

tbilisi

თბილისი შერენგული ეკონომიკის განვითარების დონის რეიტინგში მსოფლიოში პირველი ადგილზეა

მომხმარებელთა უფლებების დამცველი გლობალური ჯგუფი (Centro di scelta del consumatore) მსოფლიოს სხვადასხვა ქალაქებში შერენგული (Economia condivisione) განვითარების დონის ამსახველ რეიტინგს რეიტინგს

მომხმარებელთა უფლებების დამცველი გლობალური ჯგუფის მიერ (Centro di scelta del consumatore) შედგენილი 2021 წლის შერენგული ეკონომიკის ინდექსების (INDICE ECONOME DI CONDIVIZIONE 2021) რეიტინგში თბილისი ტალინთან ერთად იყოფს პირველ ადგილს.

Leggi l'articolo completo qui

Descrizione