fbpx

แม้ สถานการณ์ การ ระบาด ของ โควิด จะ มี แนวโน้ม ที่ ดี ขึ้น แต่ ทั่ว โลก ก็ ยัง คง เฝ้า ระวัง อย่าง ใกล้ชิด เพื่อ ให้ แน่ใจ ว่า ทุก ได้ ได้ เข้า ถึง จุด ของ วิกฤต โรค ระบาด อย่าง แท้จริง… ประชาการ โลก จะ ปลอด ความ ท้าทาย ด้าน สาธารณสุข ระบาด อย่าง อย่าง แท้จริง… ประชาการ โลก จะ ภัย ความ ท้าทาย ด้าน สาธารณสุข สาธารณสุข ทั่วโลกจะคลี่คลายลง

แต่ สถานการณ์ ด้าน สาธารณสุข ที่ ยัง คง เป็น ปัญหา มา อย่าง ต่อเนื่อง คือปัญหาจากการสูบบุหรี่ ที่ ทุก ประเทศ ทั่ว โลก รวม ทั้ง ประเทศ ไทย ต่าง พยายามหาวิธี แก้ไข กัน มา ตลอด หลาย หลาย

ซึ่ง ดู เหมือน ว่า ใน กลุ่ม ประเทศ ที่ สนับสนุน และ ยอมรับ นโยบาย ด้าน การ ลด อันตราย จาก ยา สูบ จะ มี ข่าว ที่ น่า ยินดี เพราะ พบ จำนวน จำนวน ผู้ สูบ ใน ประเทศ ลด ลง อย่าง มาก ยก ตัวอย่าง เช่น ใน สหราชอาณาจักร ที่ การ สูบ บุหรี่ ลด ลด มาก ตัวอย่าง เช่น ใน สหราชอาณาจักร ที่ การ สูบ บุหรี่ บุหรี่ ลด ลด ลง เช่น เช่น ใน สหราชอาณาจักร ระดับ การ สูบ บุหรี่ ลด ลด ลด ร้อยละ 25 jours. 2556 ซึ่ง เป็น ช่วง เดียว กับ ที่ บุหรี่ ไฟฟ้า เริ่ม กลาย เป็น ที่ นิยม ใน ขณะ ที่ ใน ระยะ 4 ปี ที่ ผ่าน มา จำนวน ยอด ขาย ใน ประเทศ ประเทศ ญี่ปุ่น ลด ถึง 34 เปอร์เซ็นต์ ใน ขณะ ที่ ยอด ขาย ผลิตภัณฑ์ ทาง เลือก ที่ อันตราย น้อย น้อย กว่า ขณะ ที่ ยอด ขาย ผลิตภัณฑ์ ทาง ที่ มี อันตราย น้อย น้อย กว่า กว่า เช่น ผลิตภัณฑ์ ชนิด ไม่ เผา ไหม้ หรือ La chaleur-coup de chaleur เพิ่ม ขึ้น เป็น 30 เปอร์เซ็นต์ ใน ปี พ.ศ. 2562

ตัวเลขเหล่านี้เป็นสิ่งที่ชี้ได้ว่า ผู้ ที่ ต้องการ นิโคติน ก็ จะ ยัง คง ใช้ นิโคติน ต่อ ไป แต่ อาจ จะ หา ทาง เลือก ที่ เป็น อันตราย น้อย กว่า มา ทดแทน การ สูบ บุหรี่

Lisez entièrement l'article ici

Partager

Suivre:

Plus de messages

Abonnez-vous à notre newsletter

proche
fr_FRFR