fbpx

แม้ การ ระบาด ของ โควิด จะ มี แนวโน้ม ดี ขึ้น แต่ โลก ก็ ยัง คง เฝ้า ระวัง อย่าง ใกล้ชิด เพื่อ ให้ แน่ใจ ทุก ประเทศ ได้ ได้ ถึง ถึง สิ้นสุด ของ วิกฤต โรค อย่าง แท้จริง แท้จริง ประชาการ ประชาการ โลก ปลอด สิ้นสุด สิ้นสุด ของ วิกฤต โรค อย่าง แท้จริง ... ทั่วโลกจะคลี่คลายลง

แต่ สถานการณ์ ด้าน ที่ ยัง คง เป็น ปัญหา มา อย่าง ต่อเนื่อง คือ คือMais informações ที่ ทุก ประเทศ โลก รวม ทั้ง ประเทศ ไทย ต่าง พยายามหาวิธี แก้ไข กัน มา ตลอด หลาย ทศวรรษ

ซึ่งดูเหมือนว่าในกลุ่มประเทศที่สนับสนุนและยอมรับนโยบายด้านการลดอันตรายจากยาสูบ จะมีข่าวที่น่ายินดี เพราะพบว่าจำนวนผู้สูบบุหรี่ในประเทศลดลงอย่างมาก ยกตัวอย่างเช่น ในสหราชอาณาจักรที่ระดับการสูบบุหรี่ลดลง Dia 25 de novembro. 2556 ซึ่งเป็นช่วงเดียวกับที่บุหรี่ไฟฟ้าเริ่มกลายเป็นที่นิยม ในขณะที่ในระยะ 4 ปีที่ผ่านมา จำนวนยอดขายบุหรี่ในประเทศญี่ปุ่นลดลงถึง 34 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่ยอดขายผลิตภัณฑ์ทางเลือกที่มีอันตรายน้อยกว่า เช่น ผลิตภัณฑ์ ชนิด ไม่ เผา หรือ หรือ calor-não-queima เพิ่ม ขึ้น เป็น 30 เปอร์เซ็นต์ ใน ปี พ.ศ. 2562

Mais informações ผู้ ที่ นิโคติน ก็ จะ ยัง คง ใช้ นิโคติน ไป แต่ อาจ จะ หา ทาง เลือก ที่ เป็น อันตราย น้อย กว่า มา ทดแทน สูบ บุหรี่ บุหรี่

Leia o artigo completo aqui

Compartilhar

Seguir:

Mais postagens

Assine a nossa newsletter

Role para cima